13 April 2014 Deb Birthday Minneapolis Trip - The Scherer Family